Rankings: Holes

√2 in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st Lydxn 🇨🇦 V 1,000 84
2nd JayXon 🇺🇸 V 977 86
3rd primo-ppcg 🇹🇭 V 661 127
4th lynn V 142 591
5th KatieLG 🇬🇧 V 83 1,011
5th JRaspass 🇬🇧 V 83 1,011
5th LlamaLad7 🇬🇧 V 83 1,011
5th munchkinduncan V 83 1,011
5th Waffle3z V 83 1,011
5th UBKorkut V 83 1,011
5th MeWhenI 🇻🇦 V 83 1,011
5th theunofficialcoder V 83 1,011
5th mokymok 🇺🇸 V 83 1,011
5th vojta-dev 🇨🇿 V 83 1,011
5th KatieLG-Transpiler V 83 1,011
16th rowboat1 V 83 1,013