Recent Solutions

Hole Golfer Lang Bytes Submitted
√2 MeWhenI Python
55
💎
√2 jared-hughes J
30
💎
√2 Frowny J
28
💎
√2 nwellnhof Ruby
37
💎
√2 nwellnhof J
26
🥇
√2 mokymok Assembly
1,026
💎
√2 stefangimmillaro brainfuck
2,625
💎
√2 Lydxn Crystal
59
💎
√2 Indivicivet Python
58
💎
√2 Cloakless Python
1,011
💎
√2 dokutan brainfuck
3,558
💎
√2 stefangimmillaro Python
55
💎
√2 JayXon Crystal
63
🥈
√2 janbehrens COBOL
1,050
🥉
√2 myleopard Python
1,011
💎
√2 RYNO8 Raku
1,011
💎
√2 RYNO8 Pascal
1,023
💎
√2 RYNO8 Ruby
1,010
💎
√2 RYNO8 Swift
1,011
💎
√2 RYNO8 Nim
1,010
💎
√2 SpareManiKatti JavaScript
1,009
💎
√2 Shanethegamer Assembly
1,019
💎
√2 JRaspass Assembly
1,017
💎
√2 Hydrazer brainfuck
4,359
💎
√2 Natanaelel JavaScript
79
💎
√2 MeWhenI Zig
1,054
🥈
√2 Shanethegamer Zig
1,054
🥈
√2 redbeancola Python
68
💎
√2 KatieLG Java
1,067
💎
√2 KatieLG ><>
1,007
💎
√2 KatieLG Zig
1,084
💎
√2 KatieLG Haskell
1,015
💎
√2 KatieLG Go
1,050
💎
√2 KatieLG Fortran
1,377
💎
√2 KatieLG VimL
1,048
💎
√2 NewDefectus J
30
💎
√2 Natanaelel Raku
47
💎
√2 kenny14231 Python
70
💎
√2 Dazza314 SQL
80,690
💎
√2 jared-hughes JavaScript
58
💎
√2 c0d3-4-F00d C
503
💎
√2 tegenton C
1,019
💎
√2 Lydxn C#
98
💎
√2 janbehrens PowerShell
1,004
💎
√2 HPWiz J
26
🥇
√2 stefangimmillaro Ruby
43
💎
√2 Lydxn JavaScript
52
🥇
√2 tetraxile Python
67
💎
√2 MeWhenI Ruby
61
💎
√2 MeWhenI Raku
97
💎