inventshah

79,583
β€’
78,271
πŸ’Ž35
β€’
πŸ₯‡190
β€’
πŸ₯ˆ88
β€’
πŸ₯‰104

β›³

88 / 89 Holes

πŸ”£

45 / 48 Langs

πŸ†

45 / 59 Cheevos

Referrals

gs
12 Days of Christmas
5th 10th 8th 41st 63rd πŸ’Ž 4th
99 Bottles of Beer
5th 10th 7th 33rd 2nd 2nd
Abundant Numbers
10th 5th 7th 5th 30th 1st 5th
Abundant Numbers (Long)
6th 4th 5th 17th
Arabic to Roman
3rd 2nd 36th 51st
Arrows
9th 6th 21st 3rd
ASCII Table
5th 4th 43rd 6th 4th
brainfuck
11th 5th 34th 14th 3rd
Catalan Numbers
10th 7th 3rd 11th 1st 1st
Catalan’s Constant
1st 21st πŸ’Ž
Christmas Trees
8th 6th 70th 32nd 5th 4th
Collatz
19th 10th 3rd 31st 14th 4th 5th
CSS Colors
4th 4th 21st 34th 3rd
Cubes
10th 4th 22nd
Diamonds
8th 6th 34th 52nd 3rd πŸ’Ž
Divisors
10th 7th 8th 12th 23rd 1st 2nd 7th
Emirp Numbers
3rd 1st 4th 17th 23rd 16th 1st 5th
Emirp Numbers (Long)
8th 8th 15th 51st 2nd 2nd
Emojify
3rd 6th 5th 15th 13th 3rd 4th
Evil Numbers
6th 9th 7th 3rd 10th 1st 1st 8th
Evil Numbers (Long)
6th 6th 5th 7th 1st 6th 22nd 4th 4th
Fibonacci
24th 6th 4th 1st 21st 1st 1st 11th 38th 73rd 2nd 11th
Fizz Buzz
24th 8th 9th 15th 68th 10th 63rd 1st 8th 37th 20th 20th 6th 11th 31st 30th 10th 5th 40th 44th 1st 1st 19th 8th 1st 9th 60th 27th 8th 1st 76th 26th 29th 1st 15th 1st 33rd 4th 33rd 82nd 33rd 9th 7th 22nd
Foo Fizz Buzz Bar
6th 8th 6th 4th 6th 58th 17th 9th 1st 4th 3rd 5th
Fractions
10th 6th 4th 31st 18th 1st 5th
Game of Life
14th 7th 34th
Happy Numbers
10th 5th 3rd 15th 43rd 1st 1st 6th
Happy Numbers (Long)
7th 5th 3rd 10th 21st 24th 2nd 5th
Hexdump
6th 3rd 35th
Intersection
4th 1st 1st 17th 6th 24th 3rd 2nd
Inventory Sequence
11th 4th 29th 2nd
ISBN
3rd 3rd 34th 9th 4th 2nd
Jacobi Symbol
4th 4th 8th 9th 3rd 10th
Kolakoski Constant
3rd πŸ’Ž 16th 2nd πŸ’Ž
Kolakoski Sequence
7th 5th 12th 13th 5th 5th
Leap Years
2nd 4th 4th 3rd 19th 1st 56th 62nd 3rd 63rd 6th 7th
Levenshtein Distance
12th 4th 22nd 1st 3rd
Leyland Numbers
10th 4th 28th 3rd 4th
Look and Say
3rd 2nd 20th 12th 3rd
Lucky Numbers
11th 7th 34th 3rd
Lucky Tickets
5th 3rd 38th 2nd πŸ’Ž
Maze
7th 7th 8th
Morse Decoder
3rd 2nd 12th 4th
Morse Encoder
3rd 2nd 7th 5th
Musical Chords
6th 5th 11th
Niven Numbers
11th 6th 1st 1st 1st 1st 18th 3rd 45th 1st 1st
Niven Numbers (Long)
8th 6th 10th 11th 12th 5th 3rd 1st
Number Spiral
6th 5th 23rd 4th 2nd
Odious Numbers
7th 10th 4th 3rd 8th 1st 1st 8th
Odious Numbers (Long)
8th 9th 4th 6th 1st 5th 1st 4th 4th
Ordinal Numbers
10th 6th 12th 5th 91st 4th 1st 1st 1st 5th
Pangram Grep
11th 3rd 16th 9th 48th 5th 1st 4th
Pascal’s Triangle
4th 16th 9th 39th 34th 1st 3rd 4th
Pernicious Numbers
1st 1st 1st 1st 12th 1st 1st 1st 1st 1st 1st 2nd 16th 1st 2nd 9th 7th 1st 1st
Pernicious Numbers (Long)
5th 4th 9th 8th 1st 1st 2nd 6th 2nd
Poker
25th πŸ’Ž
Prime Numbers
5th 5th 4th 16th 1st 26th 5th 21st 1st 1st
Prime Numbers (Long)
6th 6th 3rd 6th 14th 23rd 5th 3rd 1st
Proximity Grid
3rd 3rd 18th
QR Decoder
2nd 6th 6th 15th
Quine
1st 3rd 1st 5th 4th 1st 1st 1st 76th 4th
RecamΓ‘n
10th 5th 30th 27th 3rd 6th
Repeating Decimals
5th 7th 25th 20th
Reverse Polish Notation
3rd 3rd 1st 41st 6th 24th 2nd
Rock-paper-scissors-Spock-lizard
πŸ’Ž πŸ’Ž 20th 19th 2nd 3rd
Roman to Arabic
3rd 5th 4th 16th 4th 2nd
Rule 110
πŸ’Ž 2nd 2nd 4th 9th 4th πŸ’Ž
Seven Segment
9th 4th 25th 31st 1st 2nd
SierpiΕ„ski Triangle
7th 6th 8th 21st 15th 4th 3rd
Smith Numbers
11th 4th 14th πŸ’Ž 2nd
Spelling Numbers
2nd 3rd 40th 26th 4th
Star Wars Opening Crawl
20th
Sudoku
8th
Sudoku v2
12th
Ten-pin Bowling
7th 4th
Time Distance
3rd 3rd 24th 2nd
Tongue-twisters
2nd 45th 53rd πŸ’Ž
United States
3rd 3rd 14th