Scores  Play Hole

Rank Golfer Lang Points Strokes Submitted
1st AlexDaniel Bash 1,000 19
1st tom-lord Bash 1,000 19
1st dzove855 Bash 1,000 19
1st Neofox Bash 1,000 19
1st ComputerCandy Bash 1,000 19
1st JRaspass Bash 1,000 19
1st dan-simon Bash 1,000 19
1st nwellnhof Bash 1,000 19
1st lvenier Bash 1,000 19
1st babcockd Bash 1,000 19
1st mcreenan Bash 1,000 19
1st dddthedark Bash 1,000 19
1st fraff Bash 1,000 19
1st evb0110 Bash 1,000 19
1st hughsimpson Bash 1,000 19
1st hrrs01 Bash 1,000 19
1st labster Bash 1,000 19
1st Wurlitzer Bash 1,000 19
1st ThierryKamber Bash 1,000 19
1st kevinchung888 Bash 1,000 19
1st jakobwitte Bash 1,000 19
1st myfatemi04 Bash 1,000 19
1st EricSherrill Bash 1,000 19
1st pg5 Bash 1,000 19
1st jaredcrystal Bash 1,000 19
1st somebody1234 Bash 1,000 19
1st NieDzejkob Bash 1,000 19
1st thospel Bash 1,000 19
1st Armavica Bash 1,000 19
1st frobinsonj Bash 1,000 19
1st prplz Bash 1,000 19
1st ValNyz Bash 1,000 19
1st ms0rgn Bash 1,000 19
1st yokasuretsu Bash 1,000 19
1st ElelockSystems Bash 1,000 19
1st HPWiz Bash 1,000 19
1st GuyJoKing Bash 1,000 19
1st Mr-Xcoder Bash 1,000 19
1st retrohun Bash 1,000 19
1st pedrotpa Bash 1,000 19
1st rishavb123 Bash 1,000 19
1st DaleNaci Bash 1,000 19
1st jslip Bash 1,000 19
1st maherobaid15 Bash 1,000 19
1st wzywiec Bash 1,000 19
1st kritixilithos Bash 1,000 19
1st BobRoss12345 Bash 1,000 19
1st mcipperly Bash 1,000 19
1st rollershutter Bash 1,000 19
1st NoliHyd Bash 1,000 19
1st leon-w Bash 1,000 19
1st Starwort Bash 1,000 19
1st primo-ppcg Bash 1,000 19
1st Zindu Bash 1,000 19
1st niKK3 Bash 1,000 19
1st jackkav Bash 1,000 19
1st dylanaraps Bash 1,000 19
1st juhoeerola Bash 1,000 19
1st orthoplex Bash 1,000 19
1st tadeokondrak Bash 1,000 19
1st villfa Bash 1,000 19
1st Dingledooper Bash 1,000 19
1st yeetmyyeet Bash 1,000 19
1st shraiwi Bash 1,000 19
1st jonahx Bash 1,000 19
1st TFeld00 Bash 1,000 19
1st SirBogman Bash 1,000 19
1st AkashTandon167 Bash 1,000 19
1st Davidebyzero Bash 1,000 19
1st krzee Bash 1,000 19
1st ian-h-chamberlain Bash 1,000 19
1st dbdr Bash 1,000 19
1st NatNgs Bash 1,000 19
1st theKidOfArcrania Bash 1,000 19
1st yzhs Bash 1,000 19
1st artyom-razinov Bash 1,000 19
1st Shanethegamer Bash 1,000 19
1st Sayan505 Bash 1,000 19
1st RustemB Bash 1,000 19
1st andersk Bash 1,000 19
1st gnlow Bash 1,000 19
1st Attero Bash 1,000 19
1st simontime Bash 1,000 19
84th bluebear94 Bash 24 49
85th thibthibaut Bash 12 50