Rankings: Holes Play Hole

Divisors in Python in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st temich-nosov Python 1,000 57
1st Constructor7 Python 1,000 57
1st AlanLynn Python 1,000 57
1st maartendeprez Python 1,000 57
1st Xeve-Dor Python 1,000 57
1st xnor-gate Python 1,000 57
1st lynn Python 1,000 57
1st justecorruptio Python 1,000 57
1st kmaork Python 1,000 57
1st edre Python 1,000 57
1st EnTerr Python 1,000 57
1st GeoffroyF Python 1,000 57
1st pedrotpa Python 1,000 57
1st orlp Python 1,000 57
1st liuyubobobo Python 1,000 57
1st raphael-sch Python 1,000 57
1st catileptic Python 1,000 57
1st davitf Python 1,000 57
1st tjtnorton Python 1,000 57
1st mightymercado Python 1,000 57
1st Starwort Python 1,000 57
1st tkwa Python 1,000 57
1st tburette Python 1,000 57
1st ly0va Python 1,000 57
1st ANDREYDEN Python 1,000 57
1st ReCubedGames Python 1,000 57
1st PawaritL Python 1,000 57
1st alangodfrey Python 1,000 57
1st ingdanko Python 1,000 57
1st danielforr Python 1,000 57
1st ovs-code Python 1,000 57
1st hirosuzuki Python 1,000 57
1st aumfurer Python 1,000 57
1st Marcel-Brouette Python 1,000 57
1st SendSpams Python 1,000 57
1st somebody1234 🇦🇺 Python 1,000 57
1st retrohun Python 1,000 57
1st Sakaala Python 1,000 57
1st jaredcrystal 🇺🇸 Python 1,000 57
1st 2thlessGTI Python 1,000 57
1st nsamuelson Python 1,000 57
1st mattyhempstead Python 1,000 57
1st OllieBoyne 🇬🇧 Python 1,000 57
1st deflatSOCO Python 1,000 57
1st user189032 Python 1,000 57
1st nonplated Python 1,000 57
1st gabmis Python 1,000 57
1st daedals Python 1,000 57
1st ebicochineal Python 1,000 57
1st hoodadam Python 1,000 57